Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce (SPIAB) pragnie poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Stowarzyszenie dysponuje, że:

 1. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce - siedziba: 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33, KRS: 0000065884, NIP: 7822142764, Regon: 639675803, jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszło wskutek:
  • wykonywania swoich statutowych zadań,
  • utrzymywania korespondencji oraz merytorycznej obsługi przesyłanych do nas wniosków i postulatów,
  • wykonywania zawartych z Państwem umów lub czynności przedumownych,
  • dokumentowania operacji gospodarczych.
 2. SPIAB przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu wykonania zadań określonych przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce, w tym obsługi spraw członków SPIAB i osób utrzymujących ze Stowarzyszeniem stałe kontakty (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO),
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celu dokumentowania działań związanych z organizacją kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych członków SPIAB, osób utrzymujących ze Stowarzyszeniem stałe kontakty, jak również klientów i kontrahentów dla potrzeb kontaktowania się z nimi
  • w sprawach realizacji ich wniosków, uwag i postulatów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu marketingu usług własnych oraz promowania działalności Stowarzyszenia, jego działań i inicjatyw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez SPIAB, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane SPIAB przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. SPIAB przechowywało będzie Państwa dane osobowe:
  • przez okres niezbędny do obsługi spraw członków SPIAB i osób utrzymujących ze Stowarzyszeniem stałe kontakty;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby - w razie wycofania przez nią zgody - (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania), bądź zgłoszenia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody.
  Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z naszym Stowarzyszeniem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, podmioty wykonujące na rzecz SPIAB, usługi informatyczne.
 7. Administrator Danych deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami:

Zarząd Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce